foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

212144
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
75
107
207
211567
1334
2067
212144

Your IP: 18.207.134.98
2019-10-22 15:10

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

   การปกครอง

       ตำบลหินโคน มีการปกครอง แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลหินโคน

          ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

            ตำบลหินโคน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอจักราช 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

   ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลจักราช       อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา

   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลหลุ่งประดู่   อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

   ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา

   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลจักราช       อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา

          เนื้อที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีเนื้อที่ทั้งหมด 45.606 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,504 ไร่

      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 

       ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหินโคน ส่วนมากเป็นที่ราบสูง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 168-200 เมตร ดินเป็นดินร่วนซุยและดินดำตะกอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ มีลำน้ำคือลำฉมวกไหลผ่านหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร

 

แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของตำบลหินโคน

Untitled 1

             

    จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ 

         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  11 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่  11

      จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร

-           จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,759         ครัวเรือน

-        จำนวนประชากรทั้งสิ้น      6,659         คน  

         แยกเป็น

               ชาย     3,378   คน  

               หญิง    3,281   คน 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   144   คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อบ้าน

จำนวนพื้นที่

 (ไร่)

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)
ชาย หญิง รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บ้านหินโคน

บ้านโนนเสมา  หมู่ที่ ๒

บ้านโนนเสมา หมู่ที่  ๓

บ้านโนนมะนาว

บ้านสวนปอ

บ้านหัวละเลิง

บ้านหนองจระเข้หิน

บ้านโนนมัน

บ้านหนองตะครอง

บ้านหินโคนพัฒนา

บ้านโคกพลวง

3,591

3,200

2,375

3,125

2,353

2,335

4,960

1,553

1,750

1,262

2,000

275

268

113

277

237

155

233

104

103

107

 27

478

580

229

335

234

318

417

195

173

252

167

456

561

217

372

230

324

393

185

170

232

141

934

1,141

446

707

464

642

810

380

343

484

308

รวม 28,504 1,759 3,378 3,281 6,659

ที่มา:    สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  (อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา )

          ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  จำแนกตามช่วงอายุ ตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน) จำนวนรวม (คน)

น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม

๑  ปี เต็ม  -  ๒  ปี

๓  ปี เต็ม  -  ๕  ปี

๖  ปี เต็ม  -  ๑๑  ปี

๑๒  ปี เต็ม  -  ๑๔  ปี

๑๕  ปี เต็ม  -  ๑๗  ปี

๑๘  ปี เต็ม  -  ๒๕  ปี

๒๖  ปี เต็ม  -  ๔๙  ปี

๕๐  ปี เต็ม -  ๖๐ ปีเต็มมากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป

18

55

97

231

137

133

295

940

340

229

15

52

90

219

98

130

316

1,024

307

264

33

107

187

450

235

263

611

1,964

647

493

รวมทั้งหมด 2,475 2,515 4,990

(ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.))

หมายเหตุ  :  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

 

            สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 การประกอบอาชีพของประชากรในเขตตำบลหินโคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 90  การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8 และประกอบอาชีพอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ  2

 ด้านธุรกิจบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

         ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                           จำนวน           -        แห่ง

    ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                            จำนวน             3      แห่ง

    โรงสีข้าว  ขนาดเล็ก                          จำนวน           29      แห่ง

    โรงสีข้าวขนาดกลาง                          จำนวน            1       แห่ง

    ที่พัก  หอพัก  โรงแรม  รีสอร์ท บังกะโล จำนวน          -        แห่ง

 

ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมงของตำบลหินโคน

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

การปลูกพืชไร่ 

( จำนวนครัวเรือนที่ปลูก )

การปลูกพืชผลไม้

(จำนวนครัวเรือนที่ปลูก)

การปลูกพืชผัก

(จำนวนครัวเรือน)

การทำประมงน้ำจืด

(จำนวนครัวเรือน)

ข้าว

อ้อย

มันสำปะหลัง

งาดำ

มะม่วง

กล้วย

ฟักทอง / แฟง

ขาย

บริโภค

1

หินโคน

126

5

6

-

-

-

-

-

-

2

โนนเสมา

220

150

110

-

-

-

-

-

-

3

โนนเสมา

70

40

20

-

-

-

-

-

-

4

โนนมะนาว

80

62

22

-

-

-

-

15

20

5

สวนปอ

81

47

2

-

5

10

-

-

-

6

หัวละเลิง

100

40

18

30

-

-

-

-

-

7

หนองจระเข้หิน

150

80

20

70

-

-

-

-

-

8

โนนมัน

75

23

21

-

-

-

8

-

-

9

หนองตะครอง

51

50

25

-

-

-

-

-

-

10

หินโคนพัฒนา

88

18

7

10

-

-

-

-

-

11

โคกพลวง

60

30

15

-

-

-

-

-

-

รวม

1,101

545

266

110

5

10

8

15

20

 

เครื่องจักรกลการเกษตร  มีดังนี้ 

        1. รถไถเดินตาม                              จำนวน   825     คัน

        2.  รถไถแทรกเตอร์                         จำนวน     22    คัน

        3.  เครื่องนวดข้าว                           จำนวน      10    เครื่อง

        4.  เครื่องสูบน้ำ                              จำนวน    825    เครื่อง

        5.  โรงสี                                        จำนวน    30    แห่ง

          สภาพทางสังคม

                    1  ด้านการศึกษา

      -  โรงเรียนประถมศึกษา                      จำนวน    2      แห่ง

      -  โรงเรียนขยายโอกาส                      จำนวน    2      แห่ง

 2 ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา

     -  วัด                                                 จำนวน    6     แห่ง

     -  สำนักสงฆ์                                      จำนวน     3     แห่ง

     -  สถานปฏิบัติธรรม                            จำนวน      -      แห่ง   

       ด้านสาธารณสุข

     -  สถานีอนามัยประจำตำบล                 จำนวน      1    แห่ง

     -  คลินิก                                         จำนวน      5    แห่ง

     -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   145  คน

     -  อัตราการมีส้วมราดน้ำ   ร้อยละ ๑๐๐

      ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            -  มีป้อมยามตำรวจ                           จำนวน       1   แห่ง

         ด้านสังคมสงเคราะห์

                       -  ผู้สูงอายุ                                    จำนวน        666        คน

                       -  ผู้พิการ                                     จำนวน         279        คน

                       -  ผู้ติดเชื้อเอดส์                            จำนวน             3        คน

                       โดยจำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพทุกราย

        การบริการพื้นฐาน

      1 การคมนาคม 

การคมนาคม เส้นทางเข้าตำบลใช้ทางบก เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ และทางรถไฟจากสถานีอำเภอจักราชถึงสถานีตำบลหินโคน และมีถนนลาดยางบ้านหินโคน – บ้านโนนมะนาว ตัดผ่าน ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหินโคน

     2 การโทรคมนาคม

ในตำบลหินโคนมีระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์ประจำบ้าน จำนวน ๑๐ เครื่อง 

         มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  ๒๑ จุด ของทุกหมู่บ้านทั้งตำบล

         3 การไฟฟ้า

ประชากรตำบลหินโคน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง ก็แก้ปัญหาโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน 

                4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ลำน้ำ, ลำห้วย             2        สาย

            บึง,  หนองอื่น ๆ          3        แห่ง

               5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            ถังเก็บน้ำ                  34      แห่ง

            ฝาย                          6      แห่ง

            สระ                         30      แห่ง

            บ่อบาดาล                 58      แห่ง

            ประปาน้ำดิบ               7       แห่ง

            ประปาคลอรีน             3       แห่ง

     ข้อมูลอื่น ๆ

              1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ตำบลหินโคน มีลำฉมวกไหลผ่านจำนวน ๕ หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  ประกอบกับมีอ่างลำฉมวกขนาดใหญ่  ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี  อยู่ที่ท้ายตำบล  ทำให้หมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีลำฉมวกไหลผ่านมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

      2 มวลชนจัดตั้ง

                 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  รุ่นที่  1       76    คน

                  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  รุ่นที่  2      76    คน

                  - อาสาสมัครตำรวจชุมชน  (ตชต.)  ๑  รุ่น           56     คน

                  - ลูกเสือชาวบ้าน    2  รุ่น     164    คน

ศักยภาพของชมชนและพื้นที่

             1.  การรวมกลุ่มของประชาชน

                   กลุ่มออมทรัพย์                        11  กลุ่ม

                   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                      1  กลุ่ม

                   กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม            4  กลุ่ม

                   กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน                   1  กลุ่ม

                   กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร         1  กลุ่ม

             2.  จุดเด่นของพื้นที่  ( ที่ขึ้นต่อการพัฒนาตำบล )

                   ตำบลหินโคน มีเส้นทางคมนาคมผ่านพื้นที่ตำบล ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 226 และทางรถไฟซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยังมีอ่างเก็บน้ำลำฉมวกซึ่งมีน้ำขังตลอดปี เหมาะแก่การทำการเกษตร

 

     สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

1 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ต้นทุนในการผลิตสูงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน

 -  ผลผลิตตามฤดูการออกมากทำให้เกิดผลผลิตล้นตลาดและไม่มีตลาดรองรับ 

 -  พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า

-  ประชาชนมีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต

-  ประชาชนขาดความรู้  และขาดที่ดินทำกิน

2 ปัญหาด้านสังคม

     -  ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     -  ประชาชนขาดสวัสดิการจากรัฐ

     -  ปัญหายาเสพติด

3 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     -  ด้านคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร

  -  ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างยังไม่ครบทุกครัวเรือน

-  ด้านการสื่อสาร  โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะยังมีไม่เพียงพอ

-  ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

               4  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

                   -  ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

                   -  ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

                   -  ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำ

               5  ปัญหาด้านสาธารณสุข

                   -  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  เป็นต้น

                   -  ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน

               6  ปัญหาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   -  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                   -  ประชาชนไม่สนใจด้านการเมืองเท่าที่ควร

                                       - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  และไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เท่าที่ควร  

                                 7 ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                   -  ครอบครัวมีฐานะยากจน  ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับสูงได้

                    -  ผู้ปกครอง  เด็ก  เยาวชน  ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

              8  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   -  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

                    -  ปัญหาขยะมูลฝอย

                    -  ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้

    -  ปัญหาการใช้พลังงานเกินความจำเป็น

       แนวทางแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

               1  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

                   -  ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการขายผลผลิต

                   -  จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร

                   -  สร้างตลาดกลางการเกษตรและรับประกันสินค้าทางการเกษตร

                   -  จัดอบรมแนะนำและส่งเสริมเกี่ยวอาชีพให้แก่ราษฎร

        2  การดำเนินงานด้านสังคม

     -  จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

     -  ตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

     -  จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด  และโทษของยาเสพติด

     -  จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

       3  การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     -  สร้าง / ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ให้ดีขึ้น

     -  ขยายเขตประปาเพื่อให้มีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน

     -  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้าน

     -  ขยายเขตการบริการ  โทรศัพท์บ้านและสาธารณะ

     -  สร้างทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

     -  ให้รัฐออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

      4  การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

     -  สร้างถังกักเก็บน้ำ

     -  สร้างประปาหมู่บ้าน

     -  ขุดเจาะบ่อบาดาล  บ่อน้ำตื้น  ขุดลอกคลอง

     -  สร้างเขื่อน  ฝาย  อ่างเก็บน้ำ  ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร

      5  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

     รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคเอดส์  เป็นต้น

     -  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     -  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน

      6  การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     -  อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายการเลือกตั้ง  เป็นต้น

     -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาคมหมู่บ้าน

     -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้ประชาชนทราบ

     -  พยายามให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

     7  การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

     -  ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาต่อ

     -  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.)

     -  จัดหาอาหารเสริม ( นม )  อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

     -  จัดหาทุนดำเนินชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

     -  จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

            8 การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  อบรมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  จัดหาถังขยะ  ทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด

-  จัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ปลูกป่าทดแทน

                -  รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น