foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

212152
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
83
107
215
211567
1342
2067
212152

Your IP: 18.207.134.98
2019-10-22 15:10

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
          องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ดังนี้
“ คมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  สุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมการศึกษา ฯ  มวลประชาเป็นสุข
 
พันธกิจ (MISSON)
           1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
           2) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           3)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
           4)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
           5)  การพัฒนาการเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
           6) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
           7) การส่งเสริมกามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
           8) การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
 
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
           การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
           จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน   ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น   ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการการเกษตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  โดยประสานกับสถาบันการศึกษา  ภาคธุรกิจเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  เช่น  ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด  ส่งเสริม  OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก  และจัดทำห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก  ประสานงานกับทุกภาคส่วน  เช่น  สภาอุตสาหกรรม  หอการค้าจังหวัด  เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของตำบลหินโคน  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
            การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  การส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมให้มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรกรรม  
การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา   ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ อบต. และกระทรวงศึกษาธิการ และอื่นๆ   จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ     ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์  กำลังคน  งบประมาณ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ  และมีขวัญกำลังใจที่ดี    จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน  (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)  กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยทำงาน,วัยสูงอายุ    การส่งเสริมสนับสนุนสถานีอนามัยประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้ำ  ป่า  ขยะ  มลภาวะ  โดยการมีส่วนร่วม ของ 3 ภาคี ทุกเรื่องได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลหินโคน รณรงค์การแก้ไขปัญหา ภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในตำบลหินโคน ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า และภัยธรรมชาติต่างๆ โดยชุมชน รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงาน  การประหยัดพลังงาน    การใช้พลังงานทดแทน  รณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก อบรมการสร้างฐานอาชีพพลังงานและสร้างฐานอาชีพ ให้แก่ประชาชน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
            จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.  เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาตำบลหินโคน   การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง
การกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร
            การพัฒนาภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดลอบายมุข การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่
แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและวัยชรา    สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมปัญหา มีการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น