foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

212147
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
78
107
210
211567
1337
2067
212147

Your IP: 18.207.134.98
2019-10-22 15:10

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(พ.ศ. 2559-  2563) และพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(ยุทธศาสตร์ใหม่  8  ยุทธศาสตร์)

 

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หมายเหตุ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษา

1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และการก่อสร้างอื่นๆ

1.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร

3.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรกร

4. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

4.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยี

4.3 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หมายเหตุ

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน

5.3 แนวทางการพัฒนาการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่น และการประหยัดพลังงาน

5.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและวัสดุประหยัดพลังงาน

6. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบบริการประชาชน

6.4 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน

7. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหาร

7.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น

7.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

7.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

7.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

8.2  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและวัยชรา

8.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ

8.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการทำหน้าที่ของตำรวจบ้าน/เจ้าหน้าที่ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

         จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงหรือไม่ เพียงใด และผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดผลความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

      องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิ่นที่คัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ  อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

       การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

โดยใช้การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากร ปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลิต และประเมินผลที่ดัดแปลงงานวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสม ประหยัดทำให้ทราบผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน   ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร

1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

- ผลผลิต

- ผลลัพธ์

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม

- การเข้าถึง

- การจัดสรรทรัพยากร

- การกระจายผลประโยชน์

- ความเสมอภาค

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่

ได้รับจัดสรรต่อคน

- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับในแต่ละครั้ง

- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ

เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ

3. ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ

- สมรรถนะของหน่วยงาน

- ความทั่วถึงและพอเพียง

- ความถี่ในการให้บริการ

- ประสิทธิภาพในการให้บริการ

- พื้นที่เป้าหมายและประชากร

กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ

- จำนวนครั้งในการให้บริการ

- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า

4.  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

- พันธกิจต่อสังคม

- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

- การให้หลักประกันความเสี่ยง

- การยอมรับข้อผิดพลาด

- การจัดลำดับความสำคัญ

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง

- การตัดสินใจที่สะท้อนความ

รับผิดชอบ

5. การตอบสนองความต้องการของประชาชน

- การกำหนดประเด็นปัญหา

- การรับฟังความคิดเห็น

- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข

ปัญหา

- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

- ระดับการมีส่วนร่วม

- การปรึกษาหารือ

- การสำรวจความต้องการ

6. ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

- ระดับความพึงพอใจ

- การยอมรับ/คัดค้าน

- สัดส่วนของประชากรกลุ่ม เป้าหมายที่พึงพอใจหรือไม่พอใจ

- ความคาดหวัง

- ผลสะท้อนกลับ

7. ผลเสียหายต่อสังคม

- ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ)

- ต้นทุนทางสังคม

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- ค่าเสียโอกาส

- ความขัดแย้งทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 8 เกณฑ์ 24 ตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด
1.เกณฑ์ความก้าวหน้า

- ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา

- จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ

- ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา

- ระยะเวลาที่ใช้ไป

2.เกณฑ์ประสิทธิภาพ

- สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย

- ผลิตภาพต่อกำลังคน

- ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา

- การประหยัดทรัพยากรการจัดการ

3.เกณฑ์ประสิทธิผล

- ระดับการบรรลุเป้าหมาย

- ระดับการมีส่วนร่วม

- ระดับความพึงพอใจ

- ความเสี่ยงของโครงการ

4.เกณฑ์ผลกระทบ

- คุณภาพชีวิต

- ทัศนคติและความเข้าใจ

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

5.เกณฑ์ความสอดคล้อง

- ประเด็นปัญหาหลัก

- มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา

- ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

6.เกณฑ์ความยั่งยืน

- ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ

- สมรรถนะด้านสถาบัน

- ความเป็นไปได้ในการขยายผล

7.เกณฑ์ความเป็นธรรม

- ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ

- ความเป็นธรรมระหว่างเพศ

- ความเป็นธรรมระหว่างชุมชน

8.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

- ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ

แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input)

ใช้  แบบรายงาน แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการ

ทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างใด เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่

มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................................................................

ประเด็นการประเมิน

มี

การดำเนินงาน

ไม่มี

การดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

           

                                                 

2. แบบติดตามแผนพัฒนา ( Process)

ใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงาน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส          โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ สามารถนำไปใช้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

 

แบบที่ 2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................................................................................

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                 (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)               (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปีที่  1......... ปีที่  2......... ปีที่  3............. รวม

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวม

                                                                   

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์

ปีที่  1......... ปีที่  2......... ปีที่  3............. รวม

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี...........

ยุทธศาสตร์

จำนวน

โครงการ

ที่เสร็จ

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวนโครงการทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวม

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี........

ยุทธศาสตร์

งบปกติ เงินสะสม รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวม

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ..........

โครงการ

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวม

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

3. แบบประเมินแผนพัฒนา (Output)

ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ

3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/1 แบบประเมินประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่  3/1   เป็นแบบติดตามตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………………………………………………………………………………...

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน…………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ......................

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ
1.
2.
3.
4.
รวม

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 .......................................................................................................................................................

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดำเนินงาน
ก่อนดำเนินการ (จำนวน) หลังดำเนินการ(จำนวน) เพิ่ม/ลด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ            (1) ชาย                    (2) หญิง

2. อายุ           (1) ต่ำกว่า 20 ปี          (2) 20 – 30 ปี                     (3) 31 – 40 ปี

 (4) 41 - 50 ปี             (5) 51 – 60 ปี                     (6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา         (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

 (4) ปริญญาตรี            (5) สูงกว่าปริญญาตรี             (6) อื่น ๆ

4. อาชัพหลัก   (1) รับราชการ             (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

 (4) รับจ้าง                  (5) นักเรียนนักศึกษา             (6) เกษตรกร

 (7) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์....................................................................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ            (1) ชาย                             (2) หญิง

2. อายุ            (1) ต่ำกว่า 20 ปี                  (2) 20 – 30 ปี                       (3) 31 – 40 ปี

  (4) 41 - 50 ปี                     (5) 51 – 60 ปี                       (6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา                  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

 (4) ปริญญาตรี                     (5) สูงกว่าปริญญาตรี              (6) อื่น ๆ

4. อาชัพหลัก   (1) รับราชการ                     (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ             (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

  (4) รับจ้าง                         (5) นักเรียน นักศึกษา              (6) เกษตรกร

  (7) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

ด้าน....................................................... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น