foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานสรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานสรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น