foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ตุลาคม_2559

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน _2559

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม _2559

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม _2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กุมภาพัน์ _2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มีนาคม_2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน เมษายน _2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม_2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน_2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม_2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน สิงหาคม_2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กันยายน_2560

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

 รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กันยายน 2561


รายงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2561

งบแสดงผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ2561

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น