การป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

Written by Super User

               ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
หนังสือแจ้งพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน และติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งรณรงค์ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
การประกาศผลการลดพลังงาน อบต.หินโคน  ประจำปีงบประมาณ 2564