การป้องกันการทุจริต

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง
ตัวชีัวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชีัวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ

 
O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่และแผนที่หน่วยงาน

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

ถาม - ตอบ Q&A

O9 Social Network

- Facebook

- Line

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 
O11 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การปฏิบัติงาน  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ  
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 

O18 E - Service

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O27 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
นโยบาย No Gift Policy 
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต  
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน