โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

          logohinkhon

 

           สภาตำบลหินโคน  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539 เดิมมีหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน  และเมื่อปี  2546  ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านหนองตะครอง  เพิ่มเป็นหมู่ที่  11  บ้านโคกพลวง  ปัจจุบันจึงมีพื้นที่การปกครอง  จำนวน  11  หมู่บ้าน   โดยมี   นายสุริยะ  เลียนอย่าง   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   คนปัจจุบัน