การป้องกันการทุจริต

กองช่าง


ผอ.ช่าง
 นางสาวอนันตญา  ดอกบุนนาค
 ผู้อำนวยการกองช่าง
  
นางสาวสุริยันต์ เสือโคล่ง ย่อ  
นางสาวสุริยันต์  เสือโคล่ง (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
S 13467656  
นายชลทิตย์  เตคำหันต์  (ว่าง)
       ผู้ช่วยนายช่างโยธา          ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ     สำนักงานปลัด     กองคลัง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     กองสวัสดิการสังคม