โลโก้หินโคน222

th ไทย en English
  นายอำนาจ ปราบมะเริง  
  นายอำนาจ  ปราบมะเริง
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
อาทิตย์ ประชา1   นางสาววาสนา ปุริธรรมเม
 นายอาทิตย์  ปาสารัก  พ.อ.อ.ประชา  โจ้พิมาย นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม
 นิติกรชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
suchat1 Cheung chai 
นายสุชาติ  ใสโพธิ์ นายเชิงชัย  ทวยไธสง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     
 นายณัฐพงษ จำปามูลPNG pawinePNG  กันยารัตน์
นายณัฐพงษ์  จำปามูล นางสาวภาวิณี  กุดรังนอก นางสาวกันยารัตน์  อะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
     
somchai  นายธนากร2  เบญจรัตน์
นายสมชาย  พวงทองหลาง  นายธนากร  สีมูลลาด นางสาวเบญจรัตน์  เตคำหันต์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์
     
นายไชยา สมนาม  seepatthanaPNG                                                         
นายไชยา  สมนาม นายศรีพัฒนา  ติมไธสง  
พนักงานขับรถยนต์ ยาม  
     
 amnat ปลาม  
นายอำนาจ  ประสาร นางสาววารุณี  คงเพชรศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา  

 

หัวหน้าส่วนราชการ          กองคลัง          กองช่าง          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม          กองสวัสดิการสังคม          หน่วยตรวจสอบภายใน