การป้องกันการทุจริต

กองสวัสดิการสังคม

 
ผอ.สวัสดิการฯ
นายนรินทร์  หมอไทย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
ออฟ
นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
 
นายกฤษฎากร พลเมืองศรี
นายกฤษฎากร  พลเมืองศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

 

หัวหน้าส่วนราชการ     สำนักงานปลัด     กองคลัง     กองช่าง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม