โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

 

   ปอสุวิทย์  
  นายสุวิทย์  เมืองครุธ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
  เบอร์โทร. 098-8154195  
     
  อัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี  
  นางอัจฉรา  พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   
  เบอร์โทร.  097-3417748  
     
นายอำนาจ ปราบมะเริง จันจิรา  ผอ.ช่าง
นายอำนาจ  ปราบมะเริง  นางสาวจันทร์จิรา  แขกระโทก  นางสาวอนันตญา  ดอกบุญนาค
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 เบอร์โทร  080-4802797  เบอร์โทร. 064-4634526 เบอร์โทร. 089-9491634 
     
pอน   ผอ.สวัสดิการฯ  
 นางสาวนันชิตา  สุวะ นายนรินทร์  หมอไทย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร. 065-3546954 เบอร์โทร  064-0909414 

 

 

 สำนักปลัด          กองคลัง          กองช่าง          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม          กองสวัสดิการสังคม          หน่วยตรวจสอบภายใน