โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ประเด็นคำถามQ&A/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


สุริยา ฉิมหาชาติ
โพส: N/A

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

กฤษฎากร พลเมืองศรี
โพส: N/A

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาและบิดาหรือผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 4.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงิน


เข้าระบบเพื่อตอบ