โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ประเด็นคำถามQ&A/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ชาย
โพส: N/A

การทำบัตรคนพิการ

เอกสารที่ยื่นในการทำบัตรคนพิการใช้เอกสารอะไรบ้าง

นายกฤษฎากร พลเมืองศรี
โพส: N/A

1.บัตรประจําตัวประชาชน  2. บัตรประจําตัวข้าราชการ  3. สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี  4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด  5. ทะเบียนบ้าน  6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป  7. เอกสารรับรองความพิการของผู้พิการ  8. สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน


เข้าระบบเพื่อตอบ