การป้องกันการทุจริต

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

lookson สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (2)  

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (1) 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (1)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (2)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (1)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (2)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (2)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2)

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคา 2564

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

lookson  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

lookson รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

lookson รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

lookson รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

lookson รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

lookson  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561