โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเด็กนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามหน่วยการจัดการประสบการณ์ เรื่อง นานาสัตว์โลก ณ สวนสัตว์นครราชสีมา (สวนสัตว์โคราช) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย ได้สัมผัสสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง

3