โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนพื้นที่ตำบลหินโคน โดย นายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ณ วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทำความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง มีคุณธรรมประจำใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ ฝึกนักเรียนเป็นผู้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่ทำความดี และเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม

14