โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายแว่น จำเริญลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดหนองจระเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน


4