โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสุริยะ เลียนอย่าง นายก อบต.หินโคน (ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น) ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อสม. อปพร. ตัวแทนประชาคมจาก 11 หมู่บ้าน  เข้าร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม อบต.หินโคน

1