โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. อบต.หินโคน นำโดย นายแว่น จำเริญลาภ รองนายก อบต.หินโคน รักษาราชการแทน นายกอบต.หินโคน และรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.หินโคน ประชุมสมาชิก อปพร. อบต.หินโคน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดบริการประชาชน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตำบลหินโคน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน พร้อมจัดสถานที่ จุดบริการประชาชน อบต.หินโคน

9