โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.หินโคน โดยนายสุริยะ เลียนอย่าง นายก อบต.หินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หินโคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนศักยภาพ พัฒนาความคิด สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

14