โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 ทุกหมู่บบ้านในเขตพื้นที่ อบต.หินโคน เพื่อป้องกัรและควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

S 24584205