โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวัน วิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เสมอภาคและเท่าเทียม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566

5 800x600