โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 14 ก.พ. 2567 อบต.หินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หินโคน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย "การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

428097877 340452692307019 1242079642977294756 n