การป้องกันการทุจริต

E-Service บริการออนไลน์

การบริการออนไลน์ E-service
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

Drag and drop files here or Browse